Meniu
Cosul de cumparaturi

Protectia datelor cu caracter personal

Secțiunea 1: Introducere și informații generale

Informații privind Protecția Datelor

Definitii

 1. Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 2. Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 3. Restricționarea prelucrării înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 4. Creare de profiluri înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;
 5. Pseudonimizare înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;
 6. Sistem de evidență a datelor înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcționale sau geografice;
 7. Operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
 8. Persoană împuternicită de operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 9. Destinatar înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;
 10. Parte terță înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;
 11. Consimțământ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
 12. Incălcarea securității datelor cu caracter personal înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;
 13. Intreprindere înseamnă o persoană fizică sau juridică ce desfășoară o activitate economică, indiferent de forma juridică a acesteia, inclusiv parteneriate sau asociații care desfășoară în mod regulat o activitate economică;
 14. Autoritate de supraveghere înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru în temeiul articolului 51;

Despre noi și site-ul nostru

Dacă luați legătura cu noi, vom păstra și prelucra informațiile pe care le oferiți cu scopul de a răspunde solicitării dumneavoastră. Prelucrarea datelor în acest context ne este permisă prin legea (articolul 6(1b) din Regulamentul (UE) 2016/679).
Informațiile noastre de contact se regăsesc pe pagina Informații despre Companie

Principiile noastre călăuzitoare

Tratăm cu multă seriozitate protecția informațiilor dumneavoastră. De aceea, datele dumneavoastră sunt prelucrate cu multă grijă și în strictă conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. Au fost luate măsuri organizatorice și tehnice de securitate pentru protejarea tuturor site-urilor noastre împotriva riscurilor care derivă din prelucrarea datelor cu caracter personal.
Noi și partenerii noștri folosim cele mai noi măsuri de protecție tehnică pentru protejarea datelor dumneavoastră

Ce înregistrăm ca utilizare standard

Puteți folosi toate secțiunile site-ului nostru la care accesul nu este protejat, fără a vă dezvălui identitatea. Fiecare utilizare a site-ului nostru este înregistrată ca utilizare standard, pentru a remedia erorile și pentru a clarifica incidentele legate de de securitate. Pentru mai multe informații referitoare la datele înregistrate în fișierele-jurnal, accesați secțiunea "Cum prelucrăm datele dumneavoastră".

Ce permisiuni deținem pentru prelucrarea datelor dumneavoastră

Respectăm confidențialitatea dumneavoastră. În consecință, prelucrăm datele dumneavoastră numai atunci când avem permisiunea de a face acest lucru. Este de la sine înțeles că și dumneavoastră ne puteți acorda permisiunea de a prelucra datele dumneavoastră printr-un consimțământ explicit acordat pe site-ul nostru în legătură cu prelucrarea datelor. În alte cazuri, prelucrăm datele dumneavoastră pentru că legea ne permite acest lucru. Dacă, de exemplu, efectuați o comandă prin intermediul site-ului nostru, avem permisiunea de a prelucra datele dumneavoastră pentru a putea îndeplini contractul respectiv. Același lucru se întâmplă atunci când folosiți alte servicii de pe site-ul nostru, care necesită prelucrarea datelor dumneavoastră. De asemenea, avem permisiunea de a prelucra datele dumneavoastră atunci când avem un interes legitim în acest sens. Un exemplu ar fi datele înregistrate în fișierele-jurnal, pe care le culegem pentru a ne asigura că site-ul nostru poate fi operat fără defecte, printre altele. În orice caz, vă vom informa în cazul în care are loc orice prelucrare relevantă a datelor dumneavoastră, și interesele dumneavoastră sunt luate în considerare de fiecare dată când datele respective sunt prelucrate în mod automat. În cazul în care aveți motive să formulați o reclamație, găsiți informații privind drepturile pe care le aveți în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră în ultima secțiune a acestor Informații privind Protecția Datelor.

Permisiunile pe care le deținem și scopul în care le folosim sunt prezentate în secțiunea care urmează. De asemenea, în aceeași secțiune puteți găsi informații mai detaliate în legătură cu modul în care datele dumneavoastră sunt culese, prelucrate și utilizate pe site-ul nostru (respectiv tipul, aplicabilitatea și scopul prelucrării datelor).

Ce altceva ar trebui să știți:
Utilizatorii sub 16 ani ne pot transmite date cu caracter personal numai cu acordul unui părinte sau tutore legal.

Site-ul nostru poate conține link-uri către alte site-uri. Noi nu putem influența modul în care datele dumneavoastră sunt prelucrate pe site-urile respective, sau respectarea de către acestea a prevederilor privind protecția datelor. Vă rugăm să țineți cont de orice Informații privind Protecția Datelor furnizate pe site-urile respective. Prelucrăm datele dumneavoastră numai atunci când avem permisiunea de a face aceasta.

Secțiunea 2: Prelucrarea datelor pe site

Cum prelucrăm datele dumneavoastră (fișiere jurnal, cookie-uri, înregistrarea activității etc.)

Date înregistrate în fișierele jurnal

Din motive tehnice, de fiecare dată când browser-ul dumneavoastră de internet accesează site-ul nostru, acesta va trimite automat informații către serverul nostru de internet (respectiv date înregistrate în fișierele-jurnal). Noi păstrăm câteva dintre aceste informații în fișiere-jurnal (log-uri), cum ar fi:

 • Data accesului
 • Ora accesului
 • URL-ul părții care inițiază conexiunea
 • Fișierele accesate
 • Tipul și versiunea de browser
 • Sistemul de operare
 • Adresa IP (anonimizată)

Datele înregistrate în fișierele jurnal nu includ date cu caracter personal. Ca regulă generală, noi analizăm numai datele înregistrate în fișierele jurnal pentru a remedia erorile în funcționarea site-ului nostru sau pentru a clarifica incidentele legate de securitate. Aceste date înregistrate în fișierele jurnal sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată.

Uneori este necesar să culegem informații personale suplimentare, precum și date înregistrate în fișierele jurnal, pentru a remedia erorile sau pentru a păstra dovezile legate de incidentele de securitate. În aceste cazuri, avem permisiunea de a prelucra datele înregistrate în fișierele jurnal potrivit legii (articolul 6(1f) din Regulamentul (UE) 2016/679). Aceste date vor fi șterse după ce eroarea a fost remediată sau incidentul de securitate a fost complet clarificat, sau dacă scopul inițial al prelucrării nu mai există din cauza altor factori. În cazul unui incident de securitate, vom transmite datele înregistrate în fișierele jurnal către autoritățile de anchetă de la caz la caz, în măsura în care este permis.

Păstrăm întotdeauna datele înregistrate în fișierele jurnal separat de alte date colectate în legătură cu utilizarea site-ului nostru. Folosim datele înregistrate în fișierele jurnal pentru a remedia erorile sau pentru a clarifica incidentele legate de securitate.

Înregistrarea pe site-ul nostru

Vă puteți înregistra ca utilizator pe site-ul nostru. Înregistrarea este utilă pentru procesul de plasarea comenzilor mai usor si rapid, cât și urmărirea statusului comenzii și a coletelor dumneavoastră. În cadrul procesului de înregistrare, culegem și prelucrăm următoarele detalii:

Detalii obligatorii

 • Conținutul coșului de cumpărături
 • Numele și prenumele
 • Adresa poștală completă
 • Numărul de telefon
 • Adresa de email

Detalii opționale

 • Motivul care v-a determinat să ne căutați
 • Consimțământ privind primirea de buletine informative (newsletter).

Avem permisiunea să prelucrăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal cu scopul de a furniza servicii personalizate, conform legii (articolul 6(1b) din Regulamentul (UE) 2016/679). Datele utilizatorilor înregistrați sunt păstrate de noi până la cererea de ștergere a contului de către utilizator. Utilizatorii autentificați corespunzător își pot șterge contul în orice moment, prin intermediul unei cereri scrise sau în format electronic. De asemenea, contul de utilizator permite utilizatorilor, în orice moment, modificarea sau ștergerea anumitor informații furnizate la data înregistrării.

Este de la sine înțeles că vă vom furniza informații în legătură cu datele pe care le deținem despre dumneavoastră, la cerere. De asemenea, vom fi mereu dispuși să corectăm informațiile greșite sau să ștergem informațiile pe care le deținem despre dumneavoastră, la cerere, cu condiția ca ștergerea informațiilor respective să nu fie interzisă conform termenilor obligației noastre legale de a păstra anumite informații. Pentru a ne adresa o astfel de solicitare, vă rugăm să folosiți informațiile de contact furnizate la sfârșitul acestor Informații privind Protecția Datelor.

Buletin informative (Newsletter)

Site-ul nostru oferă opțiunea de abonare la buletinul nostru informativ. Folosim un sistem de abonare de tip opt-in numai pentru adresa de email furnizată la crearea contului dumneavoastră. În cazul în care vă abonați pentru a primi buletinul nostru informativ și, prin urmare, sunteți de acord cu trimiterea acestuia către dumneavoastră, detaliile dumneavoastră vor fi folosite doar pentru a vă trimite buletinul informativ. Avem permisiunea de a prelucra datele dumneavoastră în acest context, pe baza consimțământului dumneavoastră (articolul 6(1a) din Regulamentul (UE) 2016/679). Aveți posibilitatea de a vă retrage consimțământul în orice moment. Link-ul corespunzător este inclus în fiecare buletin informativ pe care vi-l trimitem. Vom consemna faptul că v-ați dezabonat de la buletinul informativ în baza noastră de date.

Cookie-uri

Folosim cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere-text de mici dimensiuni pe care le salvăm pe dispozitivul dumneavoastră atunci când vizitați site-ul nostru. Aceste cookie-uri sunt trimise înapoi către noi la fiecare accesare ulterioară a site-ului nostru de către dumneavoastră. Aceasta ne permite să vă recunoaștem, de exemplu, sau ușurează navigarea dumneavoastră pe site-ul nostru datorită informațiilor salvate în cookie-uri.

Cookie-urile nu pot fi folosite pentru a rula programe sau pentru a transfera viruși într-un computer. Cookie-urile pot fi doar citite de către serverul de web de unde provin.

Nu vom transmite niciunui terț informațiile salvate în cookie-uri fără consimțământul dumneavoastră expres.

Puteți vizualiza site-ul nostru și fără cookie-uri. Browserele de internet sunt adesea configurate pentru a accepta cookie-uri. Pentru a împiedica browserul dumneavoastră de internet să folosească cookie-uri, puteți (1) refuza utilizarea cookie-urilor când accesați site-ul nostru folosind modulul cookie (dacă este cazul) sau (2) dezactiva utilizarea cookie-urilor prin intermediul setărilor din browserul dumneavoastră de internet. Funcția Ajutor din browserul dumneavoastră vă poate ghida în dezactivarea și/sau ștergerea cookie-urilor din browserul dumneavoastră de internet. Vă rugăm să țineți cont de faptul că în urma dezactivării/ștergerii cookie-urilor, există posibilitatea ca funcțiile individuale de pe site-ul nostru să nu mai funcționeze conform așteptărilor. În plus, dezactivarea/ștergerea cookie-urilor va afecta numai browserul de internet folosit în acest scop. Prin urmare, procesul de dezactivare/ștergere a cookie-urilor trebuie repetat corespunzător pentru orice alte browsere de internet.

Cookie-uri pe care le folosim pentru funcții specifice, fără referire la persoane:

 • Cookie-uri care salvează anumite preferințe ale utilizatorilor (de ex. setările de căutare sau de limbă)
 • Cookie-uri care salvează informații pentru a garanta redarea fără erori a conținutului video sau audio
 • Cookie-uri care salvează temporar anumite date introduse de utilizator (de ex. conținutul unui coș de cumpărături sau un formular online)

Cookie-uri pe care le folosim pentru funcții specifice, cu referire la persoane:

 • Cookie-uri cu rol în identificarea sau autentificarea utilizatorilor noștri

Avem permisiunea de a prelucra datele în acest context cu consimțământul dumneavoastră (articolul 6(1a) din Regulamentul (UE) 2016/679). Păstrăm aceste date până când cookie-ul respectiv expiră sau până îl ștergeți.

Orice altă prelucrare a datelor cu caracter personal prin intermediul cookie-urilor este prezentată în secțiunile corespunzătoare din cadrul acestor informații.

Analize web (web analytics) folosind profilele pseudonimizate ale utilizatorilor

Folosim instrumente de analiză web (web analytics) pe site-ul nostru în diferite scopuri. În continuare sunt prezentate informații despre instrumentele de analiză web pe care le folosim, inclusiv o descriere a prelucrării datelor în cauză, scopul acestei prelucrări și modul în care puteți să împiedicați culegerea și prelucrarea datelor dumneavoastră de către instrumentele de analiză web. Vă rugăm să aveți în vedere că refuzarea utilizării cookie-urilor poate să împiedice culegerea și prelucrarea datelor dumneavoastră de către instrumentele de analiză web numai într-o măsură limitată. Pentru mai multe informații în acest sens, consultați secțiunea referitoare la cookie-uri.

Instrument de analiză web: Google Analytics

Pentru derularea activității de marketing și a studiilor de piață și pentru adaptarea corespunzătoare a site-ului nostru (și eventual a buletinului informativ), folosim cookie-uri de analiză și/sau JavaScript pentru culegerea și prelucrarea datelor referitoare la vizita dumneavoastră pe site-ul nostru și la folosirea de către dumneavoastră a link-urilor din buletinul informativ (dacă este cazul). Sunt culese datele activității dumneavoastră și este generat un profil utilizatorului pe baza acestor date, în mod pseudonimizat, folosind un identificator de cookie. Adresa dumneavoastră IP fie nu este înregistrată, fie este anonimizată imediat după înregistrare, în cadrul acestui proces.

Nu asociem profilele utilizatorilor rezultate cu numele dumneavoastră sau cu orice alte detalii care ar putea dezvălui identitatea dumneavoastră, cum ar fi adresa dumneavoastră de email. Avem permisiunea de a prelucra datele în acest context cu consimțământul dumneavoastră (articolul 6(1a) din Regulamentul (UE) 2016/679). Datele utilizatorilor sunt salvate de serviciul folosit pe o perioadă de 26 luni de la data la care au fost culese.

Confidenţialitate şi termeni Google Analytics

Partajarea conținutului pe rețelele sociale

Conținutul de pe site-ul nostru poate fi partajat pe rețelele sociale folosind butoanele integrate pentru platforme de comunicare socială. Toate butoanele pentru platforme de comunicare socială care facilitează partajarea conținutului sunt integrate folosind simple hyperlink-uri în locul plugin-urilor de rețele sociale dezoltate de furnizorii de rețele sociale. Prin aceasta ne asigurăm că datele dumneavoastră nu sunt automat transmise serverelor de rețele sociale de îndată ce ați accesat site-ul nostru. În plus, atunci când partajați conținut de pe site-ul nostru, noi doar transmitem informația către rețeaua socială care trebuie să difuzeze conținutul respectiv. În acest context, noi nu transferăm date cu caracter personal.

În același timp, pe rețelele sociale există și link-uri simple către site-urile noastre. Dacă urmați un link de la site-ul nostru către o rețea socială, sau dacă vă conectați la rețeaua dumneavoastră socială pentru a partaja conținut de pe site-ul nostru, datele dumneavoastră sunt prelucrate de către furnizorul rețelei sociale respective. Pentru informații în legătură cu scopul și aplicabilitatea colectării datelor, cu prelucrarea și folosirea ulterioară a acestora de către furnizorul rețelei sociale, precum și în legătură cu drepturile dumneavoastră și opțiunile de configurare a setărilor pentru protejarea dreptului dumneavoastră la viața privată, vă rugăm să consultați Informațiile privind Protecția Datelor puse la dispoziție de către respectivul furnizor.

Cazurile în care transmitem datele dumneavoastră

Colaborăm cu un număr de furnizori de servicii pentru implementarea și operarea site-ului nostru. Am selectat acești furnizori de servicii cu atenție și am încheiat un acord privind protecția datelor cu fiecare furnizor de servicii în parte pentru a păstra informațiile în siguranță.

Furnizorii de servicii cu care colaborăm pentru implementarea și operarea site-ului nostru sunt:

 • Furnizor de servicii pentru servicii de găzduire web
 • Furnizor de servicii pentru servicii de programare
 • Furnizor de servicii pentru servicii de vânzare și marketing
 • Furnizor de servicii pentru servicii de operare a unei linii de asistență telefonică

Toți furnizorii de servicii care prelucrează datele dumneavoastră în legătură cu site-ul nostru sunt atent selectați și obligați să se conformeze standardelor privind protecția datelor.

Secțiunea 3: Drepturile utilizatorului

Drepturile dumneavoastră

În cazul în care aveți motiv să formulați o reclamație, găsiți mai jos informații privind drepturile dumneavoastră. Pentru a vă exercita aceste drepturi, vă rugăm să folosiți datele de contact oferite la sfârșitul acestor Informații privind Protecția Datelor.

Dreptul dumneavoastră de a fi informat în legătură cu datele dumneavoastră

Vă vom pune la dispoziție informații în legătură cu datele pe care le păstrăm în legătură cu dumneavoastră, la cerere.

Dreptul dumneavoastră de a corecta și completa datele dumneavoastră

Vom corecta informațiile greșite în legătură cu dumneavoastră, în cazul în care ne notificați acest lucru. Vom completa datele incomplete, în cazul în care ne notificați acest lucru, cu condiția ca aceste date să fie necesare pentru scopul propus al prelucrării datelor dumneavoastră.

Dreptul dumneavoastră de șterge datele dumneavoastră

Vom șterge informațiile pe care le păstrăm în legătură cu dumneavoastră, la cerere. Cu toate acestea, anumite date vor fi șterse numai după trecerea unei perioade de păstrare prestabilite, de exemplu pentru că avem obligația de a păstra datele în conformitate cu prevederile legale, în unele cazuri, sau pentru că avem nevoie de aceste date pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale față de dumneavoastră.

Dreptul dumneavoastră privind blocarea datelor dumneavoastră

În anumite cazuri stabilite juridic, vom bloca datele dumneavoastră, dacă ne solicitați acest lucru. Datele blocate sunt prelucrate ulterior numai într-o măsură foarte mică.

Dreptul dumneavoastră de a vă retrage consimțământul

Vă puteți retrage consimțământul acordat în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră, în orice moment, cu efect pe viitor. Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră nu va fi afectată de acest lucru, până la momentul retragerii consimțământului dumneavoastră.

Dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră

Vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră, în orice moment, cu efect pe viitor, în cazul în care prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră se realizează pe baza uneia dintre justificările legale prevăzute în articolul 6(1e sau 1f) din Regulamentul (UE) 2016/679. În cazul în care vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră, vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră, cu condiția să nu existe motive imperioase și legitime pentru o prelucrare ulterioară. Prelucrarea datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct nu va constitui niciodată pentru noi un motiv imperios și legitim.

Dreptul dumneavoastră la portabilitatea datelor

La solicitarea dumneavoastră, vă putem pune la dispoziție anumite informații într-un format structurat, folosit în mod obișnuit și prelucrabil electronic.

Dreptul dumneavoastră de a vă adresa unei autorități de reglementare

Puteți face o contestație privind protecția datelor la o autoritate pentru protecția datelor. În acest scop, adresați-vă autorității pentru protecția datelor având competență asupra domiciliului dumneavoastră sau autorității pentru protecția datelor sub a cărei competență ne aflăm (indicată mai jos).
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro

Pentru a asigura controlul deplin asupra informațiilor dumneavoastră, dispuneți de un amplu set de drepturi pe care le puteți folosi pentru a gestiona modul în care noi prelucrăm datele dumneavoastră

Punctul dumneavoastră de contact pentru orice întrebări referitoare la protecția datelor

În cazul în care aveți orice întrebări referitoare la protecția datelor sau la exercitarea drepturilor dumneavoastră, puteți folosi următoarele informații de contact pentru a lua legătura direct cu responsabilul nostru pentru protecția datelor:
SC PROMPT SERVICE CLIMA SRL
Vacarus Florin
Email: dpo@prompt-service.ro
Responsabilul pentru Protecția Datelor
Bucuresti, Romania

Modificări aduse acestor Informații privind Protecția Datelor

Aceste Informații privind Protecția Datelor reflectă situația actuală a prelucrării datelor pe site-ul nostru. În cazul unor modificări aduse prelucrării datelor, aceste Informații privind Protecția Datelor vor fi actualizate corespunzător. Întotdeauna punem la dispoziție ultima versiune a acestor Informații privind Protecția Datelor pe site-ul nostru, astfel încât să fiți informat în legătură cu aplicabilitatea prelucrării datelor pe site-ul nostru.